اخبار مهم

صورتجلسه شماره ۴۵ مورخ ۹۶/۱۰/۱۴

http://www.mccima.com/userfiles/SH-Goftego/S-Jalasat/1396/SH-G-14-10-9.pdf