تبریک سال نو

صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۹۶/۰۷/۲۷

http://www.mccima.com/userfiles/SH-Goftego/S-Jalasat/1396/2707.pdf