شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰