تبریک سال نو

شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۲