شاخص تعدیل

تهیه شاخص های تعدیل آحادبها

نامه کانون سراسری نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جداول اطلاعات درخواستی (دستمزد ساعتی نیروی انسانی - نرخ حمل مصالح ساختمانی - نرخ مصالح عمومی و کرایه ساعتی ماشین آلات)