کارگاه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

کارگاه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در پروژه های اجرایی و عملیاتی

محل برگزاری : دانشگاه صنعتی امیر کبیر – پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

 
اطلاعات بیشتر