کارگاه آموزشی : برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP (مقدماتی)