اخبار مهم

کارگاه آشنایی با نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/02/942676.pdf