همایش سراسری نقشه برداری با عنوان “ساختمان و شهرهای هوشمند آتی با فناوری و اطلاعات مکانی سه بعدی”