همایش اجرای صنعتی ساختمان با رویکرد “کاربرد فناوری های نوین”