نخستین دوره آموزشی-تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی