تبریک سال نو

مدیریت تامین و تدارکات در پروژه

احتراما به استحضار می رساند پیرو برگزاری چهار مرحله از سلسله سمینارهای مدیریت پروژه PMBOK با موضوعات مدیریت ریسک و مدیریت زمان و مدیریت منابع انسانی و مدیریت هزینه با مجموع شرکت کنندگان بیش از ۱۴۰۰ نفر این شرکت در نظر دارد …

اطلاعات بیشتر