سمینار آموزشی : قانون کار و قراردادهای موقت کار و شرایط انعقاد آن