اخبار مهم

سومین دوره تخصصی-کاربردی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسائل حقوقی، مشوق های مالی و غیرمالی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/07/95818.pdf

۱- اقدامات حقوقی در جذب سرمایه گذاری خارجی

۲- مباحث حقوقی و مشوق های مالی و غیر مالی