تبریک سال نو

سمینار یکروزه آشنایی با ساختار جرثقیل های برجی (تاور کرین) و جلوگیری از حوادث آنها