اخبار مهم

سمینار “عمان دروازه ورود به تجارت جهانی”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/951493.pdf