اخبار مهم

سمینار دو روزه رهبری و اجرا شیوه اداره مطلوب هیئت مدیره در تشکل های اقتصادی