اخبار مهم

سمینار دو روزه رهبری، اجرا؛ شیوه اداره مطلوب هیئت مدیره در تشکل های اقتصادی