سمینار آموزشی چابکسازی و مدیریت هوشمند توسعه خدمات مهندسی در فضای بین المللی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/02/952354.pdf