تبریک سال نو

سمینار آموزشی چابکسازی و مدیریت هوشمند توسعه خدمات مهندسی در فضای بین المللی(پیش برنامه کارگاه های تخصصی)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/03/chaboksazi.pdf