تبریک سال نو

دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC (آخرین کنفرانس)