دومین کنفرانس اجرای پروژه به روش EPC (آخرین کنفرانس)