تبریک سال نو

دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی