اخبار مهم

دورۀ آموزشی آشنائی با روشهای اجرایی اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره در حوزه طرحهای عمرانی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/12/دوره-آموزشی.pdf