تبریک سال نو

دوره های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

1- آشنایی با ابعاد حقوقی و قوانین حاکم بر قراردادهای طراحی، ساخت و اجرای پروژه E.P.C

2- مبانی حقوقی قراردادها و قوانین مقررات حاکم بر آن

 

اطلاعات بیشتر