اخبار مهم

دوره آموزشی صدور خدمات فنی و مهندسی با محوریت “الزامات، ضوابط، قوانین و ضمانتنامه های بانکی بین المللی و کاربرد آن”