تبریک سال نو

دوره آموزشی تحقیق و توسعه و رقابت پذیری با رویکرد بازاریابی و بهره وری