جشنواره ملی مدیران اثر بخش با رویکرد تفکر استراتژیک