تبریک سال نو

بهینه سازی روش محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه

بهینه سازی روش محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه با الهام گیری از تکنیک AHP و روش میانگین گیری وزندار نرمال شده ، مطالعه موردی ، پروژه گاز رسانی

 

اطلاعات بیشتر