اخبار مهم

اطلاع رسانی ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

اطلاع رسانی ششمین همایش مقررات ملی ساختمان و حضور با امتیاز برخورداری از دو دوره آموزشی ویژه ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان در رشته های هفت گانه ساختمان و جذب مشارکت اعضاء فعال در نمایشگاه جانبی

 

ادامه مطلب