مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سایت ساجات از طریق انجمن

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/01/آخرین-مدارک.pdf