فرم ثبت نام اولیه سایت ساجات از طریق انجمن

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/ثبت-نام-اولیه.pdf