فرم ارزشیابی پروژه های شرکت – فرم ۱۰۱۰

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/12/1010.pdf