شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری در رشته های مختلف در سال ۱۳۹۶

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/01/شرایط96.pdf