شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری در رشته های مختلف در سال ۱۳۹۵

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/01/شرایط-جدید-95.pdf