شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری در رشته های مختلف در سال ۱۳۹۸

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/07/شرایط98.pdf