دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/12/30593.pdf