خرید و فروش مدارک تحصیلی و ثبت نام افراد به صورت صوری

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/01/22-1455_2.pdf