اخبار مهم

وظایف و اختیارات

۱- بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرح های مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور با توجه به ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و منطقه ای استان و تعیین راه حل های لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آن ها.

۲- تجدیدنظر در نرخ پیمان ها، بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنکه مبلغ حاصل از آن از آخرین نصاب معاملات متوسط تجاوزننماید.

۳- حل اختلاف میان عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان طبق مفاد ماده حل اختلاف در شرایط عمومی حاکم بر قرارداد و یا در صورت توافق طرفین.

۴-  بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع قرارداد با استفاده از روش فهارس پایه یا سایر روش های انعقاد قرارداد براساس گزارش توجیهی بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در چارچوب ضوابط و مقررات.

۵- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای ارسالی از طرف دستگاه های اجرایی استان مبنی بر اجرا به روش امانی، با توجه به گزارش توجیهی دستگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

منبع : آیین نامه روش کار شواری فنی استان

دانلود آیین نامه