کارگروه پیمان و ضوابط نظام فنی و اجرایی

وظایف و اختیارات

1- بررسي اشكالات و موانع اجرايي طرح هاي مطروحه توسط عوامل ذينفع در نظام فني و اجرايي كشور با توجه به ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و منطقه اي استان و تعيين راه حل هاي لازم به منظور رفع اشكالات و اعمال آن ها. 2- تجديدنظر در نرخ پيمان ها، …