اخبار مهم

وظایف و اختیارات

۱-  نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه ها، به منظور استقرار نظام مدیریت پروژه)کنترل هزینه، کیفیت، زمان و رعایت موازین و معیارهای پایداری محیط زیست( در مراحل مطالعه، طراحی، اجرا و بهره برداری با استفاده از توان فنی و HSE ایمنی و ضوابط مهندسی و تخصصی استان.

۲-  اصلاح و تصویب نقشه ها و مشخصات فنی همسان، متناسب با شرایط و اقلیم استان، در صورت وجود توجیه فنی و ضرورت پروژه.

۳-  همکاری در تصمیم گیری و ساماندهی شروع پروژه های عمرانی جدید استانی با پیشنهاد دبیر شورا

 

منبع : آیین نامه روش کار شورای فنی استان

دانلود آیین نامه