کارگروه نظارت

وظایف و اختیارات

1-  نظارت و ارزيابي طرح ها و پروژه ها، به منظور استقرار نظام مديريت پروژه)كنترل هزينه، كيفيت، زمان و رعايت موازين و معيارهاي پايداري محيط زيست( در مراحل مطالعه، طراحي، اجرا و بهره برداري با استفاده از توان فني و HSE ايمني و ضوابط مهندسي و تخصصي استان. 2-  اصلاح و …