تبریک روز مهندس

گزارش عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/981577.pdf