گزارش جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی مورخ ۹۸/۰۵/۰۳ در خصوص “راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی به منظور زمینه سازی جهت اجرای بند ح”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/08/SH-G-03-05-98.pdf