تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/961995.pdf