تبریک سال نو

کارگروه تدوین بخشنامه جدید جبران آثار تغییر در نرخ ارز

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/05/97425.pdf