کارگاه آموزشی “ایمنی و بهداشت کار HSE در عملیات ساختمانی و عمرانی”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/96833.pdf