کارگاه آموزشی “آشنایی با دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع ماده ی ۲۴۴ ق.م.م)”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/دستورالعمل-دادرسی-مالیاتی.pdf