کارهای سخت و زیان آور گروه (ب) موضوع بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرائی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/05/95458.pdf