تبریک سال نو

چگونگی محاسبه سطح پرداخت پنجره های U.P.V.C مذکور در ردیفهای ۲۳۱۱۰۱ الی ۲۳۱۱۰۳ فهرست بها پایه رشته ابنیه

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/942436.pdf