تبریک سال نو

چگونگی فعالیت حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاهها که دارای پروانه اشتغال به کار می باشند

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/07/95929.pdf