تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

چک لیست مقایسه رویه بتن غلتکی با سایر رویه ها در مطالعات امکان سنجی (کارفرما)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/08/951108.pdf