چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگو در خصوص دستوالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971487.pdf